Wybierz kwotę

+ MED.

Liczba miesięcy

mies.
Wnioskowana kwota
1233 zł
Wysokość raty od
233 zł
Ilość miesięcy
rat
Prowizja od
 zł
RRSO od
206,58 %
Odsetki od
123 zł
Razem od
1678 zł

Karta kredytowa SuperGrosz Mastercard®

Do 15 000 zł

Lekkie raty

100% online

Nie robisz transakcji kartą, nie płacisz

Karta kredytowa MasterCard

Osobisty panel klienta

W ramach limitu karty masz możliwość szybkiego przelewu na Twoje konto bankowe!
Kwotę rozłożymy Ci na lekkie raty z prowizją nawet za 0% miesięcznie*.


Informacja
Tel: 22 130 01 11
@ E-mail: kontakt@supergrosz.pl

Od poniedziałku do piątku 09:00 – 17:00

Weź pożyczkę przez telefon
Tel: 503 207 707

Od poniedziałku do piątku 08:00 – 20:00
W soboty 09:00 – 17:00
Certyfikat Etyczny ZPF

Certyfikat Etyczny ZPF
przyznany za zgodność naszych praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF

Instytucja pożyczkowa roku 2022

Instytucja pożyczkowa roku 2022

*Warunkiem otrzymania upustu w wysokości maksymalnej możliwej, nawet do 100% prowizji dla pożyczki jest:

- wpłacenie wszystkich rat pożyczki poprzedzających ostatnią ratę w terminie zgodnie z harmonogramem
- brak opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat o więcej niż 20 dni kalendarzowych

Udzielenie upustu będzie polegało na odpowiednim pomniejszeniu ostatniej raty całkowitej kwoty do zapłaty na zasadach określonych w umowie pożyczki.

W przypadku opóźnienia prowizja zostanie naliczona zgodnie z Cennikiem oraz Umową pożyczki.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w przypadku spełnienia warunków promocji (RRSO): 40,34% dla całkowitej kwoty pożyczki 4 500 zł, czas obowiązywania umowy 42 miesięcy, spłata w 42 ratach miesięcznych po 185,56 zł każda rata, oprocentowanie zmienne 20.5% rocznie. Całkowity koszt pożyczki 3 293,71 zł, w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 3 293,71 zł. Całkowita kwota do zapłaty 7 793,71 zł (stan na dzień 10.06.2023).

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w przypadku niespełnienia warunków promocji (RRSO): 51,70% dla całkowitej kwoty pożyczki 4 500 zł, czas obowiązywania umowy 42 miesięcy, spłata w 41 ratach miesięcznych po 185,56 zł rata, rata 42. w kwocie 2 208,29 zł, oprocentowanie zmienne 20.5% rocznie. Całkowity koszt pożyczki 5 316,25 zł, w tym: prowizja 2 022,54 zł, odsetki 3 293,71 zł. Całkowita kwota do zapłaty 9 816,25 zł (stan na dzień 10.06.2023).

Warunkiem otrzymania upustu w wysokości maksymalnej możliwej, nawet do 100% dla opłat początkowych za kartę jest:

- regularna spłata przez Klienta zadłużenia w wysokości minimalnej kwoty do zapłaty, wskazanej w zestawieniu operacji
- brak opóźnienia w regulowaniu należności powstałych w Karcie Kredytowej o więcej niż 20 dni

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) w przypadku spełnienia warunków korzystania z upustu dotyczącego obniżenia „Opłat związanych z kartą kredytową” wynosi 173% przy założeniu: że całkowita kwota limitu kredytowego wynosi 4 500 zł, całkowita kwota do zapłaty wynosi 8 755,45zł , całkowity koszt kredytu wynosi 4 225,45 zł (w tym suma Opłat związanych z kartą kredytową 0 zł, opłata za obsługę wykorzystanego Limitu kredytowego 3 420,65 zł, odsetki kapitałowe 834,80 zł, zmienne oprocentowanie 20,5 % w skali roku). Umowa zawarta na okres 12 miesięcy.

Przy obliczaniu Całkowitego Kosztu Kredytu, Całkowitej Kwoty do Zapłaty przez konsumenta oraz Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania przyjęto założenia, że:

a. Limit Kredytowy zostaje wykorzystany w całości przez dokonanie jednej transakcji w dniu udostępnienia Klientowi Limitu Kredytowego,
b. data księgowania transakcji na Rachunku Karty Kredytowej jest zgodna z datą jej dokonania,
c. Klient dokonuje Spłat Minimalnych zgodnie z umową, a miesięczna spłata zadłużenia jest równa minimalnej kwocie do zapłaty wskazanej każdorazowo na Zestawieniu Operacji,
d. Kredytodawca przyznał klientowi zwolnienie z długu obejmujące maksymalnie kwotę „Opłat początkowych za Kartę Kredytową”
e. Kredytodawca stosuje niższą stawkę Opłaty za korzystanie z  Limitu Kredytowego,
f. Spłata Minimalna następuje zawsze w terminie płatności (Dniu Spłaty),
g. ostateczna spłata zadłużenia dokonana jest ostatniego dnia okresu obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową,
h. Umowa o Limit Kredytowy została zawarta na 12 miesięcy,
i. Stopa procentowa Kredytu i opłaty, których zmian nie można określić w momencie ustalania Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania, nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania Umowy.

Kredytodawcą i wydawcą karty kredytowej jest Aiqlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000551150 NIP: 5252607460 REGON: 360301004 Kapitał zakładowy w wysokości 300000 PLN.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/odr, która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Infostom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 55/73 lok 72 A, 00-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000433848, RPK036508 współpracuje jako pośrednik kredytowy z kredytodawcami: Aiqlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i jest umocowany do: przedstawiania ofert zawarcia umowy o kredyt konsumencki, przetwarzania danych, przekazywania dokumentów kredytowych, a w niektórych wypadkach – zawierania umów kredytu konsumenckiego, zgodnie z otrzymanym pełnomocnictwem. Stan na dzień 18.05.2021 r.

X
Dzwonie
Przesuń w prawo ›››