Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych Użytkowników przez AIQLABS Sp. z o. o. w trakcie procesu wnioskowania o kredyt konsumencki w www.supergrosz.pl (dalej: „Serwis”), a także w trakcie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz realizacji umowy kredytu konsumenckiego, a ponadto przy działaniach związanych z zabezpieczeniem roszczeń, rozpatrywaniem reklamacji oraz działaniami windykacyjnymi, a w zakresie działań marketingowych w zależności od dobrowolnie wyrażonej przez Użytkownika zgody. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Pożyczkodawca AIQLABS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000551150, NIP: 5252607460, REGON: 360301004. AIQLABS sp. z o.o. jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”), przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych. AIQLABS sp. z o.o. działając na podstawie pisemnej umowy, o której mowa w art. 28 RODO może powierzyć przetwarzanie danych innym podmiotom. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą mailową poprzez e-mail iod@aiqlabs.pl, telefonicznie pod numer: + 22 130 01 11, lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, AIQLABS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa). Pojęcia użyte w niniejszej Polityce mają znaczenie nadane im w przepisach prawa bądź w niniejszym paragrafie: Dane Osobowe – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej „Rozporządzenie”) tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; Przetwarzanie danych osobowych – wszelkie operacje lub zestawy operacji wykonywanych na Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, w tym zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; Użytkownik – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgłaszająca wolę zawarcia umowy pożyczki ze Spółką; Serwis – system aplikacji internetowych udostępnionych na domenie www.supergrosz.pl służących Użytkownikowi do korzystania z Usług. I. CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA AIQLABS sp. z o. o. przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach: 1)   rozpatrywanie wniosku o kredyt konsumencki, a także podejmowanie czynności związanych z zawarciem umowy kredytu konsumenckiego, w tym wykonywaniem czynności takich jak: ocena zdolności kredytowej i analiza ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów podejmujących decyzje kredytowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 2) wykonywanie zawartej przez Użytkownika z AIQLABS sp. z o.o. umowy kredytu konsumenckiego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 3) świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 4) wypełnianie obowiązków prawnych nałożonych na AIQLABS sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa, w tym obowiązków podatkowych, rachunkowych i związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 36 – 37 ustawy z dn. 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu); 5)  przeciwdziałanie możliwym oszustwom popełnionym na szkodę AIQLABS sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 6) prowadzenie marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez AIQLABS sp. z o.o. poprzez ich promowanie, reklamowanie i oferowanie, w trakcie obowiązywania umowy kredytu konsumenckiego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 7) rozpatrywanie potencjalnych reklamacji Użytkowników i zgłoszonych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO); 8) dochodzenia roszczeń własnych i ich windykacja, w tym przez podmioty zajmujące się zarządzaniem wierzytelnościami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 9) marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym również produktów i usług partnerów biznesowych, wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz przy pomocy automatycznych systemów wywołujących (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne); 10) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną); 11) wewnętrzne cele administracyjne, w tym prowadzenie analiz, audytów, statystyk, badań tendencji rynkowych, raportowanie na potrzeby wewnętrzne AIQLABS sp. z o.o., archiwizowanie danych, doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone jest na rzecz AIQLABS (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). II. KATEGORIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH AIQLABS przetwarza dane osobowe Użytkowników w następującym zakresie:
 • dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentu tożsamości, państwo urodzenia, obywatelstwo;
 • dane adresowe i teleadresowe, w tym adres e-mail i numer telefonu;
 • dane finansowe, w tym: dane dotyczące zobowiązań (średnie wydatki w miesiącu, miesięczne raty kredytów), dochód miesięczny;
 • dane dotyczące zobowiązania, w tym cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres, warunki spłaty zobowiązania, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków kredytowych;
 • informacje pozyskane z rachunku bankowego;
 • informacje pozyskane z Biura Informacji Kredytowej S. A., biur informacji gospodarczych i od Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, których lista dostępna jest pod adresem http://www.credit-check.pl/uczestnicy/ oraz informacje pozyskane od Kontomatik sp. z o. o.;
 • głos.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia  z AIQLABS sp. z o.o.  umowy o kredyt konsumencki. Utworzenie Profilu Klienta odbywa się w momencie złożenia wniosku o zawarcie umowy o kredyt konsumencki. Skutkiem niepodania wymaganych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy o kredyt konsumencki. III. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH AIQLABS sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników, które zostały pozyskane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, a także od podmiotów trzecich, tj.:
 • w zakresie weryfikacji zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – ujawnienie przez biura informacji gospodarczej, uczestników Platformy Wymiany Informacji Kredytowej oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A., informacji dotyczących Użytkownika, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, a także ujawnienie informacji gospodarczych o zobowiązaniach Użytkownika;
 • w zakresie weryfikacji tożsamości oraz zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego - Kontomatik sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
Ponadto, AIQLABS sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w razie ich otrzymania od podmiotów współpracujących z AIQLABS sp. z o.o., na podstawie udzielonej przez Użytkowników zgody. IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORCÓW DANYCH LUB KATEGORII ODBIORCÓW DANYCH Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione przez AIQLABS sp. z o.o. następującym podmiotom:
 • Biuro Informacji Kredytowej S. A., z siedzibą w Warszawie (02-679), ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A,
 • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu (51-214) przy ul. Danuty Siedzikówny 12,
 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie (00-095), Plac Bankowy 2,
 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie (02-679), ul. Zygmunta Modzelewskiego 77,
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej z siedzibą w Krakowie (31-476), ul. Lublańska 38,
 • CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-476), ul. Lublańska 38,
 • Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, Lista uczestników dostępna jest pod adresem http://www.credit-check.pl/uczestnicy/
 • Kontomatik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-838), ul. Prosta 51,
 • Kontomatik UAB z siedzibą w Wilnie ,przy ul. Upes 23, LT-08128 Wilno,
 • Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (81-718) ul. Powstańców Warszawy 6,
 • DotPay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-552), przy ul. Wielickiej 28B.
Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępniane przez AIQLABS sp. z o. o. również  do następującej kategorii podmiotów:
 • firmy wspierające Aiqlabs sp. z o. o. w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • firmy świadczące usługi IT,
 • firmy, które wspierają AIQLABS w obsłudze klientów,
 • firmy wspierające promocję produktów i współpracują w ramach kampanii marketingowych,
 • firmy, które wykonują usługi księgowo-podatkowe, audytowe, archiwizacyjne, zewnętrzne kancelarie prawne i firmy windykacyjne - na podstawie umów powierzenia w celach związanych z obsługą księgowo finansową, prawną i windykacyjną, administracyjną,
 • partnerzy biznesowi – w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie lub udostępnienie tym podmiotom jego danych,
 • podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do realizacji usług płatniczych, w tym organizacje płatnicze wydające karty płatnicze,
 • nabywcy wierzytelności z tytułu zawartych przez AIQLABS umów kredytu konsumenckiego, w przypadku jeżeli AIQLABS sp. z o.o. dokona cesji wierzytelności,
 • podmioty i organy, którym AIQLABS sp. z o.o. jest zobowiązane udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym odpowiednie organy nadzorcze.
AIQLABS sp. z o.o. korzysta z usług Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043), co oznacza, że dane Użytkowników są przetwarzane przez Google Inc. Wówczas dane osobowe są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Google Inc. dostępną pod adresem: https://policies.google.com/privacy?gl=PL&hl=pl, zgodnie z treścią której Google Inc. przy przesyłaniu danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO przestrzega procedur określonych w programie EU-U.S. Privacy Shield (Tarczy Prywatności UE-USA). V. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Okres przetwarzania danych osobowych Użytkowników zależy od podstawy prawnej tego przetwarzania i wynosi odpowiednio:
 • dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres 3 lat od zebrania danych, a jeśli dojdzie do zawarcia umowy pożyczki - przez okres 3 lat po: wykonaniu zobowiązań wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez kredytodawcę wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki,
 • dla celów realizacji umowy kredytu konsumenckiego– przez okres trwania umowy;
 • dla celów marketingowych produktów i usług własnych w trakcie obowiązywania umowy kredytu konsumenckiego – przez czas trwania tej umowy;
 • dla celów marketingu bezpośredniego oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną - do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • dla celów rozpatrywania reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych;
 • dla celów windykacji i dochodzenia roszczeń przez AIQLABS sp. z o.o. – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń;
 • dla celów związanych z prowadzeniem postępowań sądowych – dane mogą być przetwarzane do 6 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie;
 • dla celów wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez AIQLABS sp. z o.o. lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań;
 • dla celów stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z Użytkownikiem;
 • dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk– przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
 • do celów archiwalnych - po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe dotyczące są przetwarzane przez 6 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres.
W przypadkach pozyskania przez AIQLABS sp. z o.o. danych z baz prowadzonych przez inne podmioty lub danych przekazanych przez inne podmioty, okres przetwarzania zależy od celu przekazania lub odwołania zgody. VI. AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI W procesie oceny zdolności kredytowej AIQLABS sp. z o.o. podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany, w oparciu o dane podane przez Użytkownika oraz dane pozyskane z baz zewnętrznych. Decyzje te podejmowane są automatycznie w oparciu o stosowany przez AIQLABS sp. z o.o. model scoringowy. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania kredytu konsumenckiego lub na zaproponowanie określonego produktu finansowego. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów oceny zdolności kredytowej jest niezbędne do zawarcia umowy kredytu konsumenckiego. W każdym przypadku, to jest zarówno w przypadku wydania pozytywnej decyzji kredytowej, jak również w przypadku odmowy, Użytkownik ma prawo zwrócić się do AIQLABS sp. z o. o. z wnioskiem o otrzymanie stosownych wyjaśnień, co do podstaw podjętej decyzji, do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji oraz do wyrażenia własnego stanowiska. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany również w formie profilowania w celu dokonania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ocena może obejmować dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach przekazanych przez Użytkownika przy zawarciu umowy o kredyt konsumencki. Z oceną tą może być związane również sprawdzenie Użytkownika w bazach danych osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne oraz bazach danych osób wobec których zostały nałożone międzynarodowe sankcje. Dokonanie oceny może skutkować automatycznym zakwalifikowaniem Użytkownika do grupy ryzyka, w tym do grupy nieakceptowalnego ryzyka zagrożonej automatyczną blokadą i nienawiązaniem relacji gospodarczej albo niewykonaniem transakcji. AIQLABS sp. z o. o. może również przetwarzać dane osobowe Użytkowników w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania w celu prowadzenia działań marketingu bezpośredniego, tj. proponowania Użytkownikowi możliwie najlepiej dopasowanych produktów lub usług AIQLABS sp. z o.o. lub partnerów biznesowych AIQLABS sp. z o.o. Dane osobowe Użytkownika mogą służyć do tworzenia profilu na podstawie dotychczasowej historii aktywności w Serwisie www.supergrosz.pl, oceny zdolności kredytowej oraz korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez AIQLABS, a profil ten może być wykorzystywany w celach oceny zdolności kredytowej, marketingowych i statystycznych. VII. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY DANE OSOBOWE AIQLABS sp. z o.o. stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych adekwatną do potencjalnych zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną. Dane osobowe Użytkowników zabezpieczone są przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. AIQLABS sp. z o.o. zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania danych. Szyfrujemy dane osobowe znajdujące się w naszych systemach, a także podczas ich przesyłania. Połączenie z Serwisem jest szyfrowane z wykorzystaniem protokołu SSL. Ponadto AIQLABS sp. z o.o. wdraża zabezpieczenia pozwalające osiągnąć określony poziom ochrony danych osobowych. Wdrożenie zasad ochrony danych osobowych odbywa się na podstawie: a) analizy ryzyka, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 24 RODO, b) wdrożenia zasad ochrony prywatności w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych (PIA/Privacy by design/Privacy by default), zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 25 RODO, c) wdrożenia zasad przeprowadzania oceny skutków przetwarzania danych osobowych (DPIA), zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 35 i 36 RODO. VIII. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW Użytkownikom, których dane przetwarzane są przez AIQLABS sp. z o.o. przysługują następujące prawa: 1) prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania (gdy niezgodne są ze stanem rzeczywistym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem); 2) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych; 3) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Użytkownik ma prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 4) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora zgromadzonych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które to następnie Użytkownik może przesłać innemu podmiotowi. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. 5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2. IX. PLIKI COOKIES Pliki cookies to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza Użytkownik, a następnie są one zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzysta Użytkownik podczas przeglądania stron internetowych. Zależnie od ustawień urządzenia, z którego Użytkownik będzie korzystał w trakcie wizyty na stronie internetowej www.kupujteraz.pl, w witrynie będą zapisywane tzw. pliki cookies. Pliki cookies służą do zbierania informacji o korzystaniu z usług na stronie www.kupujteraz.pl oraz zapewnieniu jak najlepszego poziomu dostępności i korzystania z tych usług. Pliki „cookies” nie wpływają w sposób niekorzystny na urządzenie ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie, konfigurację urządzenia i zainstalowanego na nim oprogramowania. Pliki cookie umożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu w optymalny sposób, ponieważ na podstawie zachowania Użytkownika na stronie internetowej www.supergrosz.pl AIQLABS sp. z o.o. ma możliwość personalizowania kierowanych do Użytkowników komunikatów oraz ofert produktów. Pliki cookies nie zawierają jednak informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych. Dane gromadzone przy wykorzystaniu plików cookies mają charakter statystyczny, dzięki nim mierzymy skuteczność kampanii reklamowych i wyszukiwarek, a także dotyczą aktywności na stronie internetowej www.supergrosz.pl. Jeśli chcesz wyłączyć pliki cookie, możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies nie uniemożliwia korzystanie ze strony internetowej www.supergrosz.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

*****

Drogi Użytkowniku, możesz mieć pewność, że chronimy Twoje dane osobowe. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub przetwarzania Twoich danych osobowych, lub jeśli chciałbyś skorzystać ze swoich praw skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem email: iod@aiqlabs.pl. Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco aktualizowana, dlatego zachęcamy do cyklicznego odwiedzania sekcji Polityka prywatności w Serwisie www.supergrosz.pl.


Informacja
Tel: 22 130 01 11
@ E-mail: kontakt@supergrosz.pl

Od poniedziałku do piątku 09:00 – 17:00

Weź pożyczkę przez telefon
Tel: 503 207 707

Od poniedziałku do piątku 08:00 – 20:00
W soboty 09:00 – 17:00
Certyfikat Etyczny ZPF

Certyfikat Etyczny ZPF
przyznany za zgodność naszych praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF

Instytucja pożyczkowa roku 2022

Instytucja pożyczkowa roku 2022

*Oferta dla produktu Pożyczka „Super promocja” polega na obniżeniu prowizji poprzez udzielenie upustu w wysokości od 20% do 100% prowizji przewidzianej w standardowym cenniku. Upust jest uzależniony od kwoty i okresu kredytowania.

Obniżenie prowizji nastąpi w okresie trwania umowy pożyczki przed spłatą całkowitej kwoty do zapłaty. Warunkiem przyznania upustu jest:
- spłacenie wszystkich rat pożyczki, poprzedzających ostatnią ratę terminowo, zgodnie z harmonogramem
- brak opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat o więcej, niż 20 dni kalendarzowych

Udzielenie pożyczki zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej i wysokiej oceny scoringowej. Szczegóły promocji w Regulaminie dostępnym na https://supergrosz.pl/regulamin-superoferta

*Produkt promocyjny Pożyczka „Super promocja”

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w przypadku spełnienia warunków promocji (RRSO): 35,50% dla całkowitej kwoty pożyczki 4 500 zł, czas obowiązywania umowy 35 miesięcy, spłata w 35 ratach miesięcznych po 196,31 zł każda rata, oprocentowanie zmienne 19% rocznie. Całkowity koszt pożyczki 2 370,84 zł, w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 2 370,84 zł. Całkowita kwota do zapłaty 6 870,84 zł (stan na dzień 24.09.2023).

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w przypadku niespełnienia warunków promocji (RRSO): 50,02% dla całkowitej kwoty pożyczki 4 500 zł, czas obowiązywania umowy 35 miesięcy, spłata w 34 ratach miesięcznych po 196,31 zł rata, rata 35. w kwocie 1 955,73 zł, oprocentowanie zmienne 19% rocznie. Całkowity koszt pożyczki 4 130,27 zł, w tym: prowizja 1 759,43 zł, odsetki 2 370,84 zł. Całkowita kwota do zapłaty 8 630,27 zł (stan na dzień 24.09.2023).

Produkt Pożyczka „Standard”

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 56,97% dla całkowitej kwoty pożyczki 4 500 zł, czas obowiązywania umowy 32 miesięcy, spłata w 32 ratach miesięcznych po 246,31 zł każda rata, oprocentowanie zmienne 19% rocznie. Całkowity koszt pożyczki 3 381,82 zł, w tym: prowizja 1 646,31 zł, odsetki 1 735,51 zł. Całkowita kwota do zapłaty 7 881,82 zł (stan na dzień 24.09.2023).

Pożyczkodawcą jest Aiqlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000551150 NIP: 5252607460 REGON: 360301004 Kapitał zakładowy w wysokości 300000 PLN.

Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Minimalny okres spłaty pożyczki ratalnej oferowanej przez Aiqlabs Sp. z o.o. wynosi 121 dni, a maksymalny okres spłaty wynosi 1500 dni. Maksymalne RRSO wynosi 122,99 % (stan na dzień 24.09.2023).

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr, która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Infostom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 55/73 lok 72 A, 00-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000433848, RPK036508 współpracuje jako pośrednik kredytowy z kredytodawcami: Aiqlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i jest umocowany do: przedstawiania ofert zawarcia umowy o kredyt konsumencki, przetwarzania danych, przekazywania dokumentów kredytowych, a w niektórych wypadkach – zawierania umów kredytu konsumenckiego, zgodnie z otrzymanym pełnomocnictwem. Stan na dzień 18.05.2021 r.