Polityka prywatności

Polityka prywatności w serwisie www.supergrosz.pl

§1

Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej „Polityką”, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez AIQLABS Sp. z o. o.

§2

Pojęcia użyte w niniejszej Polityce mają znaczenie nadane im w przepisach prawa bądź w niniejszym paragrafie:

Dane Osobowe – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej „Rozporządzenie”) tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

Przetwarzanie danych osobowych – wszelkie operacje lub zestawy operacji wykonywanych na Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, w tym zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Użytkownik – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgłaszająca wolę zawarcia umowy pożyczki ze Spółką;

Platforma Wymiany Informacji Pożyczkowej – oznacza platformę internetową realizującą usługę poufnej wymiany informacji, umożliwiającą współpracę kredytodawców w rozumieniu w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych; Lista uczestników dostępna jest pod adresem https://www.credit-check.pl/uczestnicy/

Serwis – system aplikacji internetowych udostępnionych na domenie www.supergrosz.pl służących Użytkownikowi do korzystania z Usług;

Spółka – oznacza spółkę działającą pod firmą AIQLABS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000551150, NIP: 5252607460, REGON: 360301004.

§3

Spółka zbiera, przetwarza i wykorzystuje Dane Osobowe osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia.

§4

Użytkownik, który chce zaaplikować o pożyczkę musi założyć profil w Serwisie poprzez podanie następujących danych:

 • Imię;
 • Nazwisko;
 • Adres zameldowania;
 • Adres korespondencyjny;
 • Numer PESEL;
 • Seria i numer dowodu osobistego;
 • Stan cywilny;
 • Liczba dzieci na utrzymaniu;
 • Status zawodowy;
 • Branża, w której pracuje Użytkownik;
 • Dochód miesięczny;
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu;
 • Nazwa pracodawcy i telefon pracodawcy.

§5

Spółka przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „Rozporządzenie”).

§6

 1. Spółka jest Administratorem Danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.
 2. Spółka, działając na podstawie pisemnej umowy, o której mowa w art. 28 Rozporządzenia, może powierzyć przetwarzanie danych innym podmiotom.

§7

 1. Spółka wdraża zabezpieczenia pozwalające osiągnąć określony poziom ochrony danych osobowych. Wdrożenie zasad ochrony danych osobowych odbywa się na podstawie:
  1. analizy ryzyka, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 24 RODO;
  2. wdrożenia zasad ochrony prywatności w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych (PIA / Privacy by design / Privacy by default), zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 25 Rozporządzenia;
  3. wdrożenia zasad przeprowadzania oceny skutków przetwarzania danych osobowych (DPIA), zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 35 i 36 Rozporządzenia.
 2. Spółka stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne niezbędne do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem środków zmierzających do zabezpieczenia zbiorów Danych Osobowych.
 3. Spółka prowadzi rejestr czynności przetwarzania.
 4. Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych.

§8

W wykonaniu obowiązku, wynikającego z art. 13 Rozporządzenia, poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę.

1. Podstawa prawna:

Informacja jest przekazywana na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „Rozporządzenie”);

2. Administrator danych:

Administratorem Danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest AIQLABS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000551150, NIP: 5252607460, REGON: 360301004 (dalej „AIQLABS” lub „Spółka”).

3. Dane kontaktowe:

Z Administratorem Danych osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@supergrosz.pl lub telefonicznie pod numer: 22 130 01 11. W Spółce wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres pocztowy AIQLABS (AIQLABS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa) lub poprzez e-mail: iod@aiqlabs.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Spółkę w celach głównych:

  1. rozpatrywania wniosku o pożyczkę lub podejmowania czynności związanych z zawarciem umowy kredytu konsumenckiego, a w przypadku jeśli dojdzie do zawarcia umowy kredytu konsumenckiego, również w związku z jej wykonywaniem lub rozwiązaniem oraz wykonywaniem innych czynności związanych z umową takich jak: ocena zdolności kredytowej i analiza ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów podejmujących decyzje kredytowe – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;
  2. świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
  3. marketingowych w trakcie obowiązywania umowy kredytu konsumenckiego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na prawie do prowadzenia marketingu produktów i usług własnych;
  4. marketingowych po rozwiązaniu umowy kredytu konsumenckiego lub w przypadku jeśli nie dojdzie do jej zawarcia – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, polegający na prawie do prowadzenia marketingu produktów i usług własnych;
  5. marketingu bezpośredniego; przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt. 1 lit. a) Rozporządzenia, art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, art. 10 ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  6. rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych tj. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obronie przed potencjalnymi roszczeniami;
  7. weryfikacji Pani/Pana tożsamości oraz spełnienia obowiązku identyfikacyjnego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia w zw. z art. 36 - 37 ustawy z dn. 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  8. dochodzenia roszczeń i ich windykacji, jeżeli nastąpi sytuacja, w której Spółka będzie do takich działań uprawniona – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych tj. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, polegający na dochodzeniu przez administratora swoich roszczeń.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane również (o ile będzie to miało związek z działalnością Spółki i cele poboczne będą powiązane z celami głównymi) w następujących celach pobocznych:

  1. archiwizowanie danych;
  2. prowadzenie audytów wewnętrznych w Spółce;
  3. pozostałe badania statystyczne, analizy lub badania historyczne, lub naukowe;
  4. doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone jest na rzecz AIQLABS.

5. Kategorie przetwarzanych danych:

AIQLABS przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

 • dane identyfikujące osobę, w tym: PESEL, imiona, nazwiska, dane dotyczące dokumentu tożsamości, data i kraj urodzenia, płeć, obywatelstwo; stan cywilny, liczbę dzieci na utrzymaniu, status zawodowy, branżę, w której Pani/Pan pracuje, nazwę pracodawcy i numer telefonu pracodawcy, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz numer NIP w przypadku działalności gospodarczej, dochód miesięczny;
 • dane adresowe i teleadresowe w tym adres e-mail i numer telefonu;
 • dane dotyczące zobowiązania w tym: cel i źródło zobowiązania, kwota i waluta, stan zadłużenia, okres, warunki spłaty zobowiązania, przebieg realizacji zobowiązania, dane dotyczące wniosków kredytowych;
 • informacje pozyskane z rachunku bankowego;
 • informacje pozyskane z Biura Informacji Kredytowej S. A., biur informacji gospodarczych i od Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, których lista dostępna jest pod adresem https://www.credit-check.pl/uczestnicy/ oraz informacje pozyskane od Kontomatik sp. z o. o.;
 • głos.

6. Źródło pochodzenia danych:

Dane osobowe zbieramy wyłącznie od osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem danych pozyskanych z Biura Informacji Kredytowej S. A., biur informacji gospodarczych i uczestników Platformy Wymiany Informacji Kredytowej oraz od Kontomatik sp. z o. o.

7. Dobrowolność lub obowiązek podania danych:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia (w tym do oceny zdolności kredytowej) i realizacji umowy kredytu konsumenckiego (z wyłączeniem przetwarzania w celach marketingowych na podstawie wyrażonej zgody, które jest dobrowolne).

8. Okres przez który dane będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę:
 • dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym profilowania – przez okres 3 lat od zebrania danych, a jeśli dojdzie do zawarcia umowy pożyczki – przez okres 3 lat po: wykonaniu zobowiązań wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez kredytodawcę wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki;
 • dla celów realizacji umowy kredytu konsumenckiego – przez okres trwania umowy;
 • dla celów marketingowych w trakcie obowiązywania umowy kredytu konsumenckiego – przez czas trwania tej umowy;
 • dla celów marketingowych po rozwiązaniu umowy kredytu konsumenckiego lub w przypadku jeśli nie dojdzie do jej zawarcia – do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych;
 • dla celów windykacji i dochodzenia roszczeń przez Spółkę – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń;
 • dla celów związanych z prowadzeniem postępowań sądowych – dane mogą być przetwarzane do 6 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie;
 • dla celów wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez Spółkę lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań;
 • dla celów stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem;
 • dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
 • do celów archiwalnych – po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe dotyczące Pani/Pana są przetwarzane przez 6 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres.

W przypadkach pozyskania przez AIQLABS danych z baz prowadzonych przez inne podmioty lub danych przekazanych przez inne podmioty (np. te określone w pkt 6 niniejszej Polityki Prywatności) okres przetwarzania zależny jest od celu przekazania lub odwołania zgody.

9. Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez AIQLABS podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie Pani/Pana zgody w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego tj.

 • Biuro Informacji Kredytowej S. A., z siedzibą w Warszawie (02-679), ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A;
 • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu (51-214) przy ul. Danuty Siedzikówny 12;
 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie (00-095), Plac Bankowy 2;
 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie (02-679), ul. Zygmunta Modzelewskiego 77;
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej z siedzibą w Krakowie (31-476), ul. Lublańska 38;
 • CRIF Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-476), ul. Lublańska 38;
 • Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, Lista uczestników dostępna jest pod adresem https://www.credit-check.pl/uczestnicy/
 • Kontomatik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-838), ul. Prosta 51;
 • Kontomatik UAB z siedzibą w Wilnie, przy ul. Upes 23, LT-08128 Wilno.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Aiqlabs sp. z o. o. również do następującej kategorii podmiotów:
 • Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie (81-718) ul. Powstańców Warszawy 6;
 • Przelewy24 – PayPro S. A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), przy ul. Kanclerskiej 15;
 • firmy wspierające Aiqlabs sp. z o. o. w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • firmy świadczące usługi IT;
 • firmy, które wspierają AIQLABS w obsłudze klientów;
 • firmy wspierające promocję produktów i współpracują w ramach kampanii marketingowych;
 • firmy, które wykonują usługi księgowo-podatkowe, audytowe, zewnętrzne kancelarie prawne i firmy windykacyjne – na podstawie umów powierzenia w celach związanych z obsługą księgowo finansową, prawną i windykacyjną;
 • nabywcy wierzytelności z tytułu zawartych przez Spółkę umów pożyczek, w przypadku jeśli Spółka dokona cesji wierzytelności.

10. Automatyczne podejmowanie decyzji:

W procesie oceny zdolności kredytowej AIQLABS podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane podane przez Panią/Pana oraz dane pozyskane z baz zewnętrznych. Decyzje te są podejmowane automatycznie w oparciu o stosowany przez Spółkę model scoringowy. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania pożyczki lub na zaproponowanie Pani/Panu określonego produktu finansowego.

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów oceny zdolności kredytowej jest niezbędne do zawarcia umowy kredytu konsumenckiego.

W każdym przypadku to jest zarówno w przypadku wydania pozytywnej decyzji kredytowej, jak również w przypadku odmowy, ma Pani/Pan prawo zwrócić się do Aiqlabs sp. z o. o. z wnioskiem o otrzymanie stosownych wyjaśnień, co do podstaw podjętej decyzji, do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji oraz do wyrażenia własnego stanowiska.

Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany również w formie profilowania w celu dokonania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ocena może obejmować dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach przekazanych przez Panią/Pana przy zawarciu umowy.

Dokonanie oceny może skutkować automatycznym zakwalifikowaniem do grupy ryzyka, w tym do grupy nieakceptowalnego ryzyka zagrożonej automatyczną blokadą i nienawiązaniem relacji gospodarczej albo niewykonaniem transakcji.

Aiqlabs sp. z o. o. może również przetwarzać Pani/Pana dane w sposób zautomatyzowany, również w formie profilowania w celu prowadzenia działań marketingu bezpośredniego.

§9

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania (gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem).

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.

§10

Polityka cookies:

 1. Zależnie od ustawień komputera, z którego Użytkownik będzie korzystał w trakcie wizyty na stronie www.supergrosz.pl, na komputerze tym będą zapisywane tzw. pliki cookies.
 2. Pliki „cookies” służą do zbierania informacji o korzystaniu z usług na stronie www.supergrosz.pl oraz zapewnieniu jak najlepszego poziomu dostępności i korzystania z tych usług. Pliki „cookies” nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie, konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania.
 3. Pliki „cookies” nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych. Dane gromadzone przy wykorzystaniu plików cookies mają jedynie charakter statystyczny i dotyczą aktywności na stronie internetowej www.supergrosz.pl
 4. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” nie uniemożliwia korzystanie ze strony www.supergrosz.pl może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu ze Strony internetowej.
Komisja Nadzoru Finansowego

Zasady Ładu Korporacyjnego
Stosujemy Zasady Ładu Korporacyjnego przyjete uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego.

Certyfikat Etyczny ZPF

Certyfikat Etyczny ZPF
przyznany za zgodność naszych praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF

Instytucja pożyczkowa roku 2022

Instytucja pożyczkowa roku 2022

Supergrosz oferuje różne opcje finansowania. Możesz otrzymać zarówno pożyczkę jak i kartę kredytową. Udzielenie finansowania jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

*Warunkiem otrzymania upustu w wysokości maksymalnej możliwej, nawet do 100% prowizji dla pożyczki jest:

- wpłacenie wszystkich rat pożyczki poprzedzających ostatnią ratę w terminie zgodnie z harmonogramem
- brak opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat o więcej niż 20 dni kalendarzowych

Udzielenie upustu będzie polegało na odpowiednim pomniejszeniu ostatniej raty całkowitej kwoty do zapłaty na zasadach określonych w umowie pożyczki.

W przypadku opóźnienia prowizja zostanie naliczona zgodnie z Cennikiem oraz Umową pożyczki.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w przypadku spełnienia warunków promocji (RRSO): 36,17% dla całkowitej kwoty pożyczki 4 500 zł, czas obowiązywania umowy 42 miesięcy, spłata w 42 ratach miesięcznych po 177,52 zł każda rata, oprocentowanie zmienne 18.5% rocznie. Całkowity koszt pożyczki 2 956,11 zł, w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 2 956,11 zł. Całkowita kwota do zapłaty 7 456,11 zł (stan na dzień 26.03.2024).

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w przypadku niespełnienia warunków promocji (RRSO): 48,06% dla całkowitej kwoty pożyczki 4 500 zł, czas obowiązywania umowy 42 miesięcy, spłata w 41 ratach miesięcznych po 177,52 zł rata, rata 42. w kwocie 2 200,33 zł, oprocentowanie zmienne 18.5% rocznie. Całkowity koszt pożyczki 4 978,65 zł, w tym: prowizja 2 022,54 zł, odsetki 2 956,11 zł. Całkowita kwota do zapłaty 9 478,65 zł (stan na dzień 26.03.2024).

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 216% przy założeniu: że całkowita kwota limitu kredytowego wynosi 9 315 zł, całkowita kwota do zapłaty wynosi 10 691,24 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 6 292,87 zł (w tym suma Opłat związanych z kartą kredytową 900 zł, opłata za obsługę Limitu kredytowego 1 479 zł, odsetki kapitałowe 1 477,87 zł, zmienne oprocentowanie 18,5 % w skali roku). Umowa zawarta na okres 12 miesięcy.

Przy obliczaniu Całkowitego Kosztu Kredytu, Całkowitej Kwoty do Zapłaty przez konsumenta oraz Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania przyjęto założenia, że:

a. Limit Kredytowy zostaje wykorzystany w całości przez dokonanie jednej transakcji w dniu udostępnienia Klientowi Limitu Kredytowego,
b. data księgowania transakcji na Rachunku Karty Kredytowej jest zgodna z datą jej dokonania,
c. Klient dokonuje Spłat Minimalnych zgodnie z umową, a miesięczna spłata zadłużenia jest równa minimalnej kwocie do zapłaty wskazanej każdorazowo na Zestawieniu Operacji,
d. Kredytodawca przyznał klientowi zwolnienie z długu obejmujące maksymalnie kwotę „Opłat początkowych za Kartę Kredytową”
e. Kredytodawca stosuje niższą stawkę Opłaty za korzystanie z Limitu Kredytowego,
f. Spłata Minimalna następuje zawsze w terminie płatności (Dniu Spłaty),
g. ostateczna spłata zadłużenia dokonana jest ostatniego dnia okresu obowiązywania Umowy o Kartę Kredytową,
h. Umowa o Limit Kredytowy została zawarta na 12 miesięcy,
i. Stopa procentowa Kredytu i opłaty, których zmian nie można określić w momencie ustalania Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania, nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania Umowy.

Kredytodawcą i wydawcą karty kredytowej jest Aiqlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000551150 NIP: 5252607460 REGON: 360301004 Kapitał zakładowy w wysokości 1.100.000 zł.

Podmiotem uprawnionym, właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/odr, która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Administratorem strony jest Infostom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Krzemionki 7, 20-314 Lublin wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000433848 (RPK036508). Infostom sp. z o. o. współpracuje jako pośrednik kredytowy z kredytodawcami: Aiqlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i jest uprawniony do: przedstawiania ofert zawarcia umowy o kredyt konsumencki, przetwarzania danych, przekazywania dokumentów kredytowych, a w niektórych wypadkach do zawierania umów kredytu konsumenckiego, zgodnie z otrzymanym pełnomocnictwem oraz oferowania innych produktów. Stan na dzień 17.02.2021 r.